СТАТУС ИСТАКНУТОГ УМЕТНИКА – УСЛОВИ

„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 ЗАКОН O KULTURI
Појам истакнутог уметника и истакнутог стручњака у култури
Члан 68
Уметник, односно стручњак у култури који је својим радом у области културне делатности дао врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина у Републици Србији и који испуњава друге услове приписане овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона, може стећи статус истакнутог уметника, односно истакнутог стручњака у култури.
Статус истакнутог уметника, односно истакнутог стручњака у култури утврђује Савет, на предлог удружења у култури, односно у случају припадника националне мањине и на предлог националног савета националне мањине.
Критеријуме за стицање статуса истакнутог уметника, односно истакнутог стручњака у култури, на предлог Савета, прописује министар.
Уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање
Члан 69
За лице које је стекло статус истакнутог уметника, односно истакнутог стручњака у култури у буџету Републике Србије обезбеђују се средства за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање, у складу са законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање.

На основу члана 68. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09), на предлог Националног савета за културу,
Министар културе, информисања и информационог друштва доноси
ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ИСТАКНУТОГ УМЕТНИКА, ОДНОСНО ИСТАКНУТОГ СТРУЧЊАКА У КУЛТУРИ
(Сл. гласник РС бр. 58/12)
Основни текст на снази од 21/06/2012 , у примени од 21/06/2012
Предмет Правилника
Члан 1.
Овим правилником утврђују се критеријуми за стицање статуса истакнутог уметника, односно истакнутог стручњака у култури.
Заједнички критеријуми за стицање статуса истакнутог уметника, односно истакнутог стручњака у култури
Члан 2.
Заједнички критеријуми за стицање статуса истакнутог уметника, односно истакнутог стручњака у култури јесу:
1) континуитет уметничког рада, односно рада у култури и континуитет у обављању уметничке, односно културне делатности као основне и претежне током последњих 20 година стажа осигурања;
2) неспорна и вишеструко потврђена вредност уметничког доприноса култури;
3) награде и признања – у областима у којима постоје, при чему се мора водити рачуна о томе да је број могућих награда врло различит у појединим областима;
4) позитиван суд стручне јавности – за области где таква могућност постоји;
5) позитивно мишљење одговарајућег репрезентативног удружења.
Критеријуми за стицање статуса истакнутог уметника, односно истакнутог стручњака у култури у области музике (стваралаштво, продукција, интерпретација)
Члан 6.
2) Музичка интерпретација:
(7) За извођача забавне, поп, рок и народне музике;
- најмање 600 минута уметнички релевантне музике снимљене за радио или телевизију, или 600 минута музике објављене на носачима звука који се налазе на уобичајеној продајној мрежи у Републици Србији или иностранству.
- наступи у реномираним концертним дворанама у Републици Србији и иностранству,
- извођење мора бити у складу с највишим стандардима извођења за дату врсту музике,
- уметнички рад музичког интерпретатора треба да буде награђен неком од вредних награда на такмичарским фестивалима високог ранга са стручним жиријем у Републици Србији, или вредним међународним наградама,
- уметнички рад треба да буде пропраћен стручним освртима критичке јавности објављеним у специјализованим периодичним публикацијама, монографијама и средствима јавног информисања.

comments

  • Пријавите се