УСЛОВИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ УДРУЖЕЊА

Na osnovu člana 56. stav 4. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09),
Ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O SASTAVU I NAČINU RADA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANjE REPREZENTATIVNOSTI UDRUŽENjA U KULTURI I O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANjA I PRESTANKA STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENjA U KULTURI

(Objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 57 od 13. avgusta 2010)

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se sastav i način rada Komisije za utvrđivanje reprezentativnosti udruženja u kulturi (u daljem tekstu: Komisija), kao i bliži uslovi i način utvrđivanja i prestanka statusa reprezentativnog udruženja u kulturi.

Član 2.

Predlog za utvrđivanje reprezentativnosti udruženja u kulturi utvrđuje Komisija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje kultura (u daljem tekstu: Zakon) i ovim pravilnikom.

Član 3.

Komisija ima sedam članova koje imenuje ministar nadležan za kulturu (u daljem tekstu: ministar), od kojih dva člana imenuje na predlog Koordinacionog odbora umetničkih udruženja Srbije.
Članovi Komisije imenuju se na period od dve godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.
Radom Komisije rukovodi predsednik Komisije.
Stručnu i administrativno-tehničku potporu Komisiji pruža ministarstvo nadležno za kulturu (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 4.

Status reprezentativnog udruženja u kulturi za teritoriju Republike Srbije (u daljem tekstu: reprezentativno udruženje u kulturi), utvrđuje se, u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom u sledećim delatnostima kulturnih oblasti:
1) istraživanje, zaštita i korišćenje arhivskog kulturnog nasleđa;
2) istraživanje, zaštita i korišćenje nepokretnog kulturnog nasleđa;
3) istraživanje, zaštita i korišćenje pokretnog kulturnog nasleđa – muzejska delatnost;
4) bibliotečko-informaciona delatnost;
5) književno stvaralaštvo;
6) izdavaštvo;
7) književno prevodilaštvo;
8) knjižarstvo;
9) muzičko stvaralaštvo;
10) muzička produkcija;
11) muzička interpretacija;
12) likovne, primenjene i ostale vizuelne umetnosti;
13) arhitektura;
14) scensko stvaralaštvo i interpretacija – drama;
15) scensko stvaralaštvo i interpretacija – opera;
16) scensko stvaralaštvo i interpretacija – balet i ples;
17) kinematografija;
18) audio-vizuelno stvaralaštvo;
19) umetnička fotografija;
20) digitalno stvaralaštvo;
21) multimediji;
22) naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi;
23) ostala muzička i govorna izvođenja kulturnih programa;
24) artistička izvođenja kulturnih programa;
25) scenska izvođenja kulturnih programa.

Član 5.

Udruženje u kulturi može steći status reprezentativnog udruženja u kulturi:
1) ako je upisano u registar udruženja u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i rad udruženja;
2) ako je registrovano za delovanje na celoj teritoriji Republike Srbije;
3) ako sastav njegovog članstva nedvosmisleno reprezentuje kulturnu delatnost za koju je registrovano i za koju je podnelo zahtev za dobijanje statusa reprezentativnog udruženja;
4) ako ostvaruje višegodišnji kontinuitet postojanja i rada udruženja;
5) ako ostvaruje rezultate u programskim aktivnostima;
6) ako je od značaja za razvoj nacionalne kulture, odnosno kulture nacionalnih manjina;
7) ako je kadrovski, tehnički i organizaciono osposobljeno za vršenje poverenih poslova;
8) ako brojnošću i ugledom svojih članova-umetnika, stručnjaka i saradnika spada među vodeća udruženja u kulturnoj delatnosti za koju je registrovano;
9) ako ispunjava uslov zastupljenosti većine umetničkih, odnosno stručnih profila u određenoj oblasti kulture.

Član 6.

Zahtev za utvrđivanje statusa reprezentativnog udruženja u kulturi (u daljem tekstu: zahtev) udruženje u kulturi podnosi Komisiji.
Uz zahtev se podnosi dokumentacija o ispunjenosti uslova za sticanje statusa reprezentativnog udruženja u kulturi utvrđena u članu 5. ovog pravilnika.

Član 7.

U postupku utvrđivanja statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, Komisija utvrđuje da li su zahtev i dokumentacija podneti u skladu sa članom 6. ovog pravilnika.
Podnosilac zahteva dužan je da, po pozivu Komisije, u roku od 15 dana otkloni nedostatke, ako uz zahtev nisu podneti dokazi iz člana 6. stav 2. ovog pravilnika.
Zahtev se smatra urednim i blagovremenim ako podnosilac zahteva otkloni nedostatke u roku utvrđenom u stavu 2. ovog člana.

Član 8.

Ministar donosi rešenje o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, na predlog Komisije, ako su ispunjeni uslovi utvrđeni ovim pravilnikom.
Rešenje iz stava 1. ovog člana donosi se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, odnosno od dana otklanjanja nedostataka u smislu člana 7. ovog pravilnika.
Reprezentativno udruženje u kulturi upisuje se u Registar reprezentativnih udruženja u kulturi koje vodi Ministarstvo, po donošenju rešenja iz stava 1. ovog člana.

Član 9.

Udruženju u kulturi koje je steklo status reprezentativnog udruženja u kulturi može taj status prestati ako prestane da ispunjava uslove potrebne za sticanje reprezentativnosti iz člana 5. ovog pravilnika i ako poslove poverene Zakonom ne obavlja ili ih obavlja suprotno Zakonu.
Pre donošenja rešenja o prestanku statusa reprezentativnog udruženja u kulturi pribavlja se mišljenje Komisije.
Udruženje u kulturi kome je prestao status reprezentativnog udruženja u kulturi briše se iz Registra reprezentativnih udruženja u kulturi.

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
Broj 110-00-26/2010-18
U Beogradu, 2. avgusta 2010. godine
Ministar, Nebojša Bradić, s.r.

comments

  • Пријавите се