Неки од циљева и задатака Удружења

Удружење подстиче и кординира активност свих чланова на остваривању заједничких циљева и задатака у складу са уставом, Законом о култури , Законом о Удружењима и другим законским прописима и конвенцијама.

1. Организовање уметника – музичара, вокалних и инструменталних извођача културних програма и других сценских извођења културних програма, на заштити њихових интереса и организованом иступању у реализацији права по основу њиховог рада.

2. Учествује у поступку утврђивања својства лица у складу са општим актима донетим на основу Закона о култури и актима Удружења (Статут).

3. Помаже члановима у остваривању права на рад а посебно на спровођењу пензиско – инвалидског и здравственог осигурања и других права предвиђених Законом.

4. Ангажује се у унапређује музичке уметности и делатности културе.

5. Организује чланове ради развијања музичке уметности.

6. Организује стручна предавања, курсеве, семинаре ради стручног усавршавања чланова.

 

comments

Genesis Mining

  • Пријавите се