ТИПСКИ УГОВОР О ИЗВОЂАЧКОМ РАДУ (ДЕЛУ)

При пореској контроли једино валидан ТИПСКИ УГОВОР О ИЗВОЂАЧКОМ РАДУ (ДЕЛУ)

Самостални синдикат естрадних уметника и извођача Србије добио је од Министарства финансија позитивно мишљење о третману типског Уговора о извођачком раду (делу) из Посебног колективног уговора за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству. Овим мишљењем, Министарство финансија је потврдило да је само типски Уговор о извођачком раду (делу) који је саставни део ПКУ једино правно валидан уговор обавезујући за све послодавце и извођаче естрадно-музичких програма на територији Републике Србије.

Ово је велико признање Самосталном синдикату естрадних уметника, свакако и Унији послодаваца Србије у вишегодишњим напорима и активностима да се стриктно примењује Посебан колективни уговор, јер је наведеним мишљењем Министарство финансија потврдило да је једино типски Уговор о извођачком раду (делу) из Посебног колективног уговора меродаван приликом контроле пореских инспектора у примени члана 108а Закона о порезу на доходак грађана.

Цитирамо део мишљења Министарства финансија:
„Према томе, исплатилац прихода по основу естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма сагласно члану 108а Закона о порезу на доходак грађана, дужан је да са интерпретатором и другим ангажованим лицима на извођењу естрадног програма забавне и народне музике или другог забавног програма закључи уговор по прописима.

Одлуком Владе Републике Србије од 10. маја 2018. године утврђено је да се Посебан колективни уговор за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству, а тиме и типски Уговор о извођачком раду (делу) као његов саставни део, односи на све послодавце у републици Србији и на све извођаче естрадних програма у угоститељству и има обавезујућу снагу за све послодавце и извођаче.“
Министарство финансија је у давању наведеног мишљења консултовало Министарство културе које је, такође, било става и мишљења да је типски Уговор о извођачком раду (делу) правно валидан и обавезујући за све послодавце у Србији.

comments

  • Пријавите се