ВАЖНО ДА ЗНАТЕ

Одређена удружења и естрадно-музички извођачи, неки намерно а неки у незнању , УВЕРЕЊЕ и ПОТВРДУ које издају репрезентативне организације називају ЛИЦЕНЦОМ. Већини није јасно шта је потврда а шта уверење па ћемо вам појаснити ове термине.

Постоји УВЕРЕЊЕ, које служи као доказ о утврђеном статусу и за пријаву-одјаву на Пензијско и инвалидско осигурање. Издаје се НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ естрадно-музичких извођача који желе да плаћају доприносе за обавезно социјално осигурање по основу обављања уметничке или друге делатности у области културе од стране РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ удружења у култури:

САВЕЗ ЕСТРАДНО-МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ – БЕОГРАД (СЕМУС) – за естрадно-музичке вокалне и инструметналне извођаче

Удружење музичара џеза, забавне и рок музике – Београд – за вокалне и инструменталне извођаче џеза, забавне и рок музике

у складу са Законом о култури.

Самостални извођач је ДУЖАН да се у законски прописаном року ОБАВЕЗНО пријави или одјави код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, а тиме и за здравсвено осигурање и да поднесе одговарајућу пореску пријаву Пореској управи преко које плаћа доприносе (“Сл. гласник РС” бр. 66/12 и 94/12).

Постоји ПОТВРДА коју на лични захтев, преко својих подружница у удружењима издаје РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ Самостални синдикат естрадних уметника и извођача Србије у смислу члана 199. Закона о раду а у складу са Посебним колективним уговором за радно ангажовање естрадно-музичких извођача у угоститељству. Потврда је документ којим извођачи доказују да су чланови синдиката и да обављају естрадно-музичку делатност у складу са Законом о раду и другим законским прописима.

УВЕРЕЊЕ и ПОТВРДА које се издају сваке године за текућу календарску годину, служе за остваривање права и других погодности које извођачи могу искористити (социјална питања, увоз инстумената и тд…) и добијање РАДНЕ ВИЗЕ приликом радног ангажовања од стране послодаваца из иностраних земаља које захтевају да се уз прописану документацију приложи и Уверење, односно потврда.

Приликом радног ангажовања код домаћих послодаваца, извођач је дужан да у складу са важећим законским прописима и актима, послодавцу достави ФОТОКОПИЈУ УВЕРЕЊА – ПОТВРДЕ за текућу годину, и да на увид инспекцији, односно представнику репрезентативног синдиката (контролору).

Сваки члан било којег удружења који има важећу чланску карту за текућу календарску годину је ЛЕГАЛАН члан тог удружења грађана.

Сваки извођач који је са послодавцем закључио уговор о извођачком раду (делу) ЛЕГАЛНО обавља уметничку или другу делатност у области културе.

СВИ ИЗВОЂАЧИ преко нашег удружења могу остварити своја права подношењем захтева одређеном репрезентативном удружењу у култури за утврђивање својства самосталног уметника – извођача и издавање УВЕРЕЊА у зависности од врсте делатности коју обављају, односно подношењем захтева, преко подружнице у нашем удружењу,  репрезентативном Самосталном синдикату естрадних уметника и извођача за издавање ПОТВРДЕ (ако нису самостални уметници – извођачи).

 

comments

  • Пријавите се